Integrisano upravljanje štetočinama

Integrisano upravljanje štetočinama

Primena snage prirode

Pitanje koje uliva strah svima, koji razmišljaju o budućnosti proizvodnje hrane: kako će deset milijardi ljudi koji će verovatno naseliti zemlju do 2050. godine moći da se prehrane? Kako ćemo uspeti da skoro udvostručimo sadašnju količinu plodnog poljoprivrednog zemljišta, kao što će i biti potrebno ako sve više ljudi usvoji zapadni način ishrane bogat mesom i mlečnim proizvodima? Kako možemo da osiguramo proizvodnju zdrave hrane, poštujući i ljude i okruženje?

Samo sat vremena provedenih na internetu dovoljno je da budemo preplavljeni globalnim problemima: začaranim krugom koji nastaje iz upotrebe velike količine veštačkog đubriva, što povećava zavisnost od pesticida, prouzrokujući otpornost i oštećenje životne sredine i narušavanje ljudskog zdravlja - dok će za pedeset godina svetske zalihe fosfata, najvažnije komponente veštačkog đubriva, praktično nestati. Krčenje šuma, erozija, nedostatak vode za piće, prekomerni ribolov, zagađenje vazduha i okeana i klimatske promene: sve su to faktori koji dodatno komplikuju stvari.

Prema Ujedinjenim nacijala i Evropskoj uniji, inovacije u poljoprivredi i hortikulturi su prioritet broj jedan. Cilj inovacije treba da bude održavanje i, ako je moguće, povećanje proizvodnje zdrave hrane po hektaru, uz minimalno korišćenje hemijskih đubriva i pesticida. Većina naučnika se slaže da će to biti moguće samo ako uzgajamo useve prema konceptu integralne zaštite (IPM). Ovaj termin se odnosi na način na koji proizvođači uzgajaju i štite svoje useve na osnovu znanja o ciklusima u biljkama i oko njih, ravnoteži i zavisnosti između biljaka, insekata, mikroorganizama i hranljivih materija. Održiva poljoprovreda podrazumeva da usevi budu otporni na bolesti i zaraze i da okruženje u kome rastu ima kapacitet za samoobnavljanje. Tek tada možemo da smanjimo upotrebu hemijskih đubriva, zavisnost od pesticida i da povećamo produktivnost.

Međutim, iako rezultati integralne zaštite (IPM) mogu da budu dobri, neosporno je da je na globalnom nivou, njegov razvoj u poljoprivredi još uvek na početku i da smo daleko od razumevanja svih elemenata koji se odnose na useve hrane. Koppert je jedan od pokretača inovacija inspirisanih IUŠ-om u proizvodnji hrane. Kroz istraživanje i razvoj proizvoda, i razmenjujući znanje sa poljoprivrednicima i proizvođačima širom sveta kroz svoju mrežu, kompanija radi na proširenju svojih resursa i alata da bi se maksimalno smanjila upotreba veštačkih đubriva i pesticida u proizvodnji hrane.

Šta je Integralna zaštita?

Postoje mnoge definicije koje objašnjavaju šta je Integralna zaštita (IPM). Najvažniji je njegov cilj: koristiti biološko suzbijanje uvek kada je to moguće, a hemijsko suzbijanje samo kada nema drugog rešenja. Set alata koji nas vodi ka tom cilju sadrži različite instrumente. Zbog toga je rad konsultanta za IPM tako raznovrstan, zanimljiv i ponekad složen. U nastavku su opisani najvažniji alati za IPM.

Zdravo zemljište

Zdravo zemljište ili podloga su osnova za zdrav usev. Treba misliti o zdravlju zemljišta ili podloge ne samo u biološkom smislu: minimalnom prisustvu bolesti ili štetočina u zemljištu. Već i sa hemijske tačke gledišta: dobro izbalansirani minerali u sastavu zemljišta ili hranljivog rastvora. I da ne zaboravimo fizičke aspekte: poroznu strukturu zemljišta ili podloge koja omogućava razmenu gasova između zone korena i spoljašnje atmosfere.

Izbor sorte

Sorte useva mogu značajno da se razlikuju po svojoj osetljivosti na štetočine i bolesti. I to prevazilazi otpornost koje imaju u svojoj genetici. Razlika u sastavu lisnog tkiva i biljnog soka među sortama takođe igra ulogu u razvoju štetočina ili bolesti.

Precizna setva

Ova tehnika omogućava da se svakoj biljci pruže isti uslovi, za ujednačeniji usev. To pomaže da se izbegnu slabe biljke koje su podložnije štetočinama i bolestima.

Higijena useva

Ona zapravo počinje uklanjanjem starog useva, zajedno sa ostacima štetočina i infektivnih organizama daleko od područja gajenja, što pomaže da se smanji ili odgodi infekcija u novom usevu. Čišćenje zaštićenog prostora i svih njegovih sadržaja je takođe važno. Uklanjanje zaraženih biljaka i delova biljaka od početka novog useva ograničava izvore infekcije.

Primena proizvoda za stimulisanje rasta biljaka

Mikroorganizmi koji stimulišu rast biljaka mogu da se primene od samog početka gajenja. Na taj način se obogaćuje sastav mikroorganizama u rizosferi. Skup korisnih mikroorganizama stvara sistemičnu otpornost i olakšava bolji rast biljaka. Oblaganje semena je efikasan način primene korisnih mikroorganizama u ratarskim kulturama.

Nadzor i primena

Često i sistematsko posmatranje je ključno za uspeh IPM-a. Rano otkrivanje štetočina i bolesti dovodi do pravovremenog delovanja u inicijalnim fazama razvoja, kada su mere najdelotvornije. Oči, lepljive ploče, feromonske klopke i lupe su nezamenljivi alati za posmatranje i nadzor. Moderne tehnike sa specijalnim kamerama na dronovima pružaju nove i zanimljive opcije za posmatranje i nadzor. Pravilno posmatranje pruža takođe i informacije pomoću kojih je moguće izmeriti razvoj štetočina i prirodnih neprijatelja. Svakim posmatranjem se generiše velika količina podataka. Precizna poljoprivreda pretvara ove podatke u korisne informacije za upravljanje, procenu i kontinuirano poboljšanje IPM sistema. Koppert nudi hardverske i softverske alate koji olakšavaju posmatranje i preciznu poljoprivredu.

Dronovi se mogu pripremiti raspodelu prirodnih neprijatelja uz minimalno napora i zahteva. U kombinaciji sa odgovarajućim podacima iz posmatranja u okviru sistema precizne poljoprivrede, uskoro će biti moguće podesiti količinu primene na nivo lokalne infekcije. Biološko suzbijanje prirodnim neprijateljima je zapravo igra brojeva, tako da će ova tehnika pomoći da dobijemo najbolji profit od ulaganja u prirodne neprijatelje.

Ekonomski pragovi isplatlivosti tretmana

Štetočine ili bolesti mogu da budu prisutne u usevu bez izazivanja ekonomske štete. Naravno, nivo praga varira u zavisnosti od useva i kombinacije štetočina ili bolesti. Poznavanje ovih pragova i dinamike štetočina i prirodnih neprijatelja pomaže da se izbegnu nepotrebne (hemijske) intervencije.

Korisni insekti

Preventivno puštanje prirodnih neprijatelja
Prirodni neprijatelji moraju da se uvedu u ranoj fazi razvoja populacije štetočina da bi bili najefikasniji. U nekim slučajevima puštanje prirodnih neprijatelja čak i pre pojave štetočina je moguće, ili čak i neophodno za optimalnu efikasnost. Neke korisne grinje mogu da se hrane polenom ili grinjama iz biljaka; neki korisni insekti koriste posebnu hranu na bazi jaja moljaca. Neki parazitoidi mogu da se uzgajaju nazaštitnim usevima u staklenicima.

Povećano ubacivanje korisnih insekata/grinja
Kada preventivna introdukovanjanisu moguća ili izvodljiva, podaci iz posmatranja mogu da se koriste za određivanje vremena i brzine uvođenja prirodnih neprijatelja.

Masovno hvatanje štetočina

Prirodni neprijatelji nisu komercijalno dostupni za sve štetočine. A u nekim slučajevima je prirodnim neprijateljima potrebna pomoć. Tehnike masovnog hvatanja, kao što su Rollertraps ili Horiver (1000/ha) pomažu u suzbijanju letećih faza štetočina, kao što su bele leptiraste vaši i trips. Za neke druge štetočine, feromonske klopke mogu da povećaju efikasnost masovnog hvatanja.

Koristite ishranu biljaka da biste poboljšali njihovo zdravlje

Podaci o analizi biljnog soka su otkrili jasnu vezu između sastava hranljivih sastojaka u listu i osetljivosti na štetočine ili bolesti. Upravljanje hranljivim statusom biljaka postaje bitan alat za upravljanje zdravljem biljke. Na primer, niži nivoi nitrata u biljnom soku usporavaju razvoj paučinara, belih leptirastih vaši i drugih štetočina bez ugrožavanja proizvodnje ili kvaliteta. Postoje i mnogi drugi primeri.

Poklapanje IPM programa sa upravljanjem usevima

Poznavanje ciklusa useva i upravljanja usevima je neophodno za bolju integraciju IPM programa i useva. Strategija skidanja zaperaka kod paradajza može da napravi razliku u razvoju populacije parazitoida bele leptiraste vaši i Macrolophus-a. Primena predatorskih grinja protiv tripsa kod biljaka u saksiji je efikasnija kada se izvrši pre razdvajanja biljaka. Biljke koje rastu u hladnim uslovima zahtevaju korisne insekte koji dobro funkcionišu u takvim uslovima.

Upravljanje klimom

Program „Uzgajanje nove generacije“ izazvao je promenu obrasca u upravljanju usevima i klimom u staklenicima visoke tehnologije. On pokazuje kako pravilno upravljanje vodom, energijom i raspoređivanjem asimilata doprinosi zdravom usevu kojije manje podložan štetočinama I bolestima.

Biopesticidi

Postoje tri kategorije biopesticida.

Mikrobiološki pesticidi se zasnivaju na bakterijama, gljivama, oomicetama ili virusima i mogu da se koriste za biološko suzbijanje štetočina i bolesti. Primeri: Trianum (Trichoderma harzianum), Mycotal (Lecanicillium muscarium) i Bacillus thuringiensis.
-
Biohemikalije se baziraju na biljnim ekstraktima ili metabolitima (azadirahtin, biljna ulja).
-
Seksualni feromoni su najpoznatiji primer semiohemikalija.

Biopesticidi pružaju širok spektar alata za suzbijanje štetočina i bolesti bez upotrebe hemije. Njihova upotreba je moguća samo kada je proizvod registrovan u zemlji u kojoj se primenjuje. Biopesticidi su uglavnom kompatibilni sa prirodnim neprijateljima, ali postoje izuzeci. Pogledajte bazu podataka neželjenih dejstava kompanije Koppert ili preuzmite aplikaciju o neželjenim dejstvima za specifične informacije.

Kompatibilni hemijski proizvodi

Kada nehemijski alati nisu u stanju da u potpunosti održavaju broj štetočina ili nivo bolesti ispod ekonomskog praga isplativosti, često postoje mogućnosti da se koriste hemijski pesticidi sa minimalnim uticajem na prirodne neprijatelje ili pesticidi na bazi mikroorganizama. Pogledjatebazu podataka neželjenih dejstava kompanije Koppert na veb-sajtu ili aplikaciju za specifične informacije, a sa klijentom proverite da li je izabrani pesticid u skladu sa zahtevima tržišta.

Potrebna vam je pomoć?